Terms of Use

Witamy fanów sportu

Ta strona objaśnia regulamin platformy Razem dla sportu. Operatorem platformy jest CR Group Sp. Z o.o., z siedzibą na Ul. Żółwińska 13C, 05-807, Owczarnia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  M. ST Warszawy w Warszawie, XIV wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Dane spółki: NIP: 5342628661, Regon: 38746539000000, KRS: 0000866666. Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN (słownie pięć tysięcy złotych).
Dane kontaktowe: email: biuro@razemdlasportu.com; telefon: 662 223 441
Poprzez korzystanie z platformy Razem dla sportu, zgadzasz się z naszym regulaminem oraz polityką prywatności. W przypadku zmian regulaminu bądź polityki prywatności poinformujemy o tym na stronie wraz z informacją od kiedy zmiany zaczną obowiązywać. Jeśli po wspomnianej dacie, dalej będziesz korzystać z platformy Razem dla sportu oznaczać to będzie, że zgadzasz się na zmiany w regulaminie i/lub polityce prywatności.

Rejestracja

By móc korzystać z niektórych funkcji jakie oferuje platforma Razem dla sportu, wymagane jest założenie konta poprzez rejestrację na platformie. Jest to zupełnie darmowe. Na platformie rozróżniamy dwa rodzaje kont: (1) konto kibica i (2) konto sportowca.
W celu założenia konta kibic wystarczy podać podstawowe informacje takie jak: imię, nazwisko oraz stworzyć hasło.
W celu założenia konta sportowca, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Informacje które podajesz przy rejestracji muszą być zgodne z prawdą, inaczej możemy skasować Twoje konto. Po stworzeniu swojego konta, pełna odpowiedzialność za działania na platformie spoczywa na właścicielu konta.
Każdy użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy – założenia Konta, odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, przesyłając Operatorowi stosowne oświadczenie, za wyjątkiem wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Profil sportowca

Razem dla sportu to platforma, która pozwala wszystkim fanom sportu na finansowe wsparcie indywidualnych sportowców. Poprzez naszą platformę, każdy sportowiec ma możliwość założenia swojego profilu sportowca (po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem) w ramach którego może pozyskiwać dodatkowe fundusze od swoich kibiców. Każdy kibic ma możliwość przeglądania jakie profile sportowców znajdują się na platformie oraz wsparcia finansowego wybranego sportowca. Każde wsparcie nagradzane jest pakietem przypisanym do konkretnej wysokości wpłaty.

Pakiety

W zamian za finansowe wsparcie, sportowcy oferują kibicom samodzielnie określone pakiety, które mogą obejmować takie benefity jak możliwość wspólnego wzięcia udziału w treningu czy dostęp do video z treningów. Razem dla sportu nie odpowiada oraz nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dystrybucje pakietów. Sportowcy są zobowiązany do realizacji świadczeń na rzecz swoich kibiców. Zgłoszenie się do uczestnictwa w kampanii Razem dla sportu przez sportowca jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody z powyższym regulaminem. W przypadku nie wywiązania się ze swoich świadczeń, operatorzy Razem dla sportu mają możliwość usunięcia sportowca z listy zawodników.

Płatności

Każdy Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za wybrane pakiety:
– Płatności BLIK,
– Karta płatnicza,
– Przelew elektroniczny
poprzez zewnętrzne systemy płatności: imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Blue Media S.A.

Wszystkie środki zebrane na konto sportowca, zostaną przekazane na konto przez niego wskazane pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca od momentu realizacji płatności, a więc uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez użytkownika kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
Poprzez dokonanie płatności potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższym regulaminem oraz zapoznałeś się z wszelkimi informacjami dotyczącymi funkcjonowania strony oraz płatności.

Prowizje

Operator platformy Razem dla sportu pobiera stałą prowizję w wysokości 7%. Prowizja pobierana jest od każdej wpłaty w celu pokrycia kosztów operatora platformy.

Partnerzy Razem dla sportu

W celu obsługi płatności, Razem dla sportu współpracuje z operatorami płatności – Blue Media S.A. oraz imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
Poprzez dokonanie płatności, potwierdzasz, że zapoznałeś się i zgadzasz z regulaminem oraz polityką prywatności naszych partnerów.

Dystrybucja środków

Zebrane środki na platformie należne sportowcom, są dystrybuowane pierwszego dnia kolejnego miesiąca na wskazane przez sportowca konto bankowe. Razem dla sportu nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie nieprawidłowych lub niedostarczenie danych niezbędnych do wykonania przelewu przez sportowca rejestrującego się na platformie Razem dla sportu.

Usunięcie konta

W każdej chwili możesz skasować swoje konto użytkownika poprzez kontakt z naszym biurem obsługi klienta pod adresem mailowym: biuro@razemdlasportu.com.

Sportowcy poniżej lat 18

Sportowcy poniżej 18 roku życia mogą zarejestrować się na platformie Razem dla sportu tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Wzór zgody można poprać jako załącznik  w zakładce “formularz zgłoszeniowy” pod tym adresem.
W przypadku, kiedy zgoda nie zostanie dostarczona przez sportowców poniżej 18 roku życia, Operator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy przedstawiciel ustawowy/opiekun taką zgodę wyraził, żądając od Użytkownika przedstawienia dokumentu obejmującego swoją treścią oświadczenie woli w zakresie udzielenia zgody.
Jeśli sportowiec który nie ukończył 18 roku życia nie przedstawi takiego dokumentu, Operator zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku zgłoszeniowego do momentu przedstawienia dokumentu.

Prawa autorskie sportowców

W celu świadczenia najwyższej jakości usług oraz w celach promocji sportowców możemy poprosić zawodników zgłaszających się do akcji Razem dla sportu o wysłanie swoich zdjęć, które będziemy mogli wykorzystać na platformie Razem dla sportu, swoich kanałach social media oraz we wszelkich materiałach informacyjnych oraz marketingowych. Poprzez wysłanie nam zdjęcia, potwierdzasz, że: (1) masz prawa autorskie do zdjęcia, (2) udzielasz dożywotniej licencji komercyjnej na wykorzystywanie materiałów, które nam przekazałeś oraz (3) udzielasz operatorowi platformy Razem dla sportu bezpłatnej licencji na prawa do wizerunku na okres Twojej obecności na platformie Razem dla sportu.

Reklamacje

Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Usług, oraz Usług Płatniczych, świadczonych przez Operatora oraz Operatora Płatności.
Reklamacja dotycząca Usług Płatniczych jest przekazywana do Operatora Płatności za pośrednictwem Serwisu. Operator za pośrednictwem wiadomości email przekazuje Użytkownikowi odpowiedź Operatora Płatności na złożoną reklamację.
Reklamacja powinna zostać doręczona do Operatora na adres poczty elektronicznej reklamacje@razemdlasportu.com.
Reklamacja powinna zawierać:
a. adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź,
b. login użytkownika składającego reklamacje,
c. wskazanie reklamowanej Usługi lub Usługi Płatniczej,
d. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Reklamacja niezawierająca danych, o których mowa w ust. 4 nie będzie rozpatrywana przez Operatora.
Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Operatora.
Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności bądź uzyskania dodatkowych informacji, Operator może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje Użytkownika wraz z podaniem terminu rozpatrzenia reklamacji.
Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Operator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w formularzu.

Ochrona danych osobowych

Celem Operatora jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do jak największej ilości Usług/Usług Dodatkowych uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z niektórych Usług/Usług Dodatkowych oferowanych w Serwisie Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych Danych Osobowych, które mogą być przetwarzane przez Operatora.
Zasady, cel oraz sposób przetwarzania Danych Osobowych przez Operatora zostały określone w obowiązujących przepisach prawa, niniejszym Regulaminie oraz Polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu, z którymi Użytkownik jest zobowiązany się zapoznać oraz zaakceptować ich treść przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
Podanie wymaganych przez Operatora Danych Osobowych jest konieczne do założenia Konta oraz świadczenia Usług/Usług Dodatkowych.
Zakładając Konto w Serwisie, Użytkownik może wyrazić zgodę na wyświetlanie jego profilu w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych.

Nasze prawa

W celu ochrony integralności naszej platformy i systemu, jako operatorzy strony Razem dla sportu sprawujemy kontrolę nad platformą oraz rezerwujemy sobie prawa do:

  • Dokonywania wszelkich zmian na platformie Razem dla sportu bez uprzedniego powiadomienia.
  • Decydowania kto może korzystać z platform Razem dla sportu, a co za tym idzie zawieszenia lub skasowania konta użytkownika oraz odmówienia świadczenia naszych usług.
  • Zmiany kryteriów kwalifikowalności do korzystania z naszej platformy w każdej chwili.
  • Anulowania dowolnej wpłaty związanej z dowolnym projektem, w każdym czasie z jakiegokolwiek powodu.
  • Odmowy, anulowania, zaprzestania, skasowania oraz zawieszenia dowolnej kampanii, w każdym czasie z jakiegokolwiek powodu.
  • Jeśli powyższe prawa są niezgodne lub zabronione przez prawo obejmujące w Twoim miejscu zamieszkania, unieważniamy prawo do korzystania z platformy Razem dla sportu w obszarze powyższej jurysdykcji.

Operatorzy platformy Razem dla sportu nie są odpowiedzialni za wszelkie szkody wyrządzone w wyniku powyższych działań.

Postanowienia końcowe

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem oraz korzystanie z platformy Razem dla sportu! Niniejsze warunki oraz wszelkie materiały i zagadnienia występujące w regulaminie stanowią podstawę relacji pomiędzy Tobą, a operatorami Razem dla sportu i są obowiązujące od momentu akceptacji przez Ciebie regulaminu na platformie www.razemdlasportu.com Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne na mocy prawa, postanowienie to zostanie ograniczone lub wyeliminowane tak, by założenia i warunki regulaminu pozostały w pełnej mocy wiążące i wykonalne. Niespełnienie któregokolwiek z warunków regulaminu nie zwalnia Cię z obowiązku przestrzegana pozostałych warunków. Niniejszy regulamin jest regulaminem zawartym pomiędzy Razem dla sportu, a użytkownikiem. Użytkownik nie ma prawa przypisania, przepisania czy sublicencji bez wcześniejszej pisemnej zgody udzielonej przez operatorów platformy Razem dla sportu.

Pliki do pobrania

Jeśli masz jakieś pytanie napisz do nas na: biuro@razemdlasportu.com
lub zadzwoń pod nr: +48 662 223 441